EDYS24 Registrations are now open

EDYS24 Registrations are now open
Learn more and apply

Sustainable NGOs


The Sustainable NGOs project aims to raise awareness of climate change and environmental challenges in line with European and global strategic documents in the youth sector, empower the youth sector for the green transition and to start working in a more sustainable way, improve the green competences of young people, youth workers and leaders and help them change their habits and behaviors, so that they will become actors of change both inside and outside the youth organization.
Proiectul "Sustainable NGOs" își propune să crească gradul de conștientizare cu privire la schimbările climatice și provocările de mediu în conformitate cu documentele strategice europene și globale în sectorul tineretului, să împuternicească sectorul de tineret pentru tranziția ecologică și să înceapă să lucreze într-un mod mai durabil, să îmbunătățească abilitățile ecologice ale tinerilor, lucrătorilor de tineret și lideri și să-i ajute să-și schimbe obiceiurile și comportamentele, astfel încât să devină actori ai schimbării atât în interiorul, cât și în afara organizațiilor de tineret.

Implementation: What activities will be implemented?

The project will carry out several activities for the development of quality tools and their promotion: virtual and physical meetings of project partners, systematic analysis of existing literature and tools, focus groups with end users of our tools, mentoring meetings with representatives of organizations, international seminar for youth workers and leaders, testing, evaluation and upgrading of tools, several regional seminars and one international conference to promote project results.

Implementare: Ce activități vor fi implementate?

Proiectul va desfășura mai multe activități pentru dezvoltarea instrumentelor de măsurare a calității și promovarea acestora: întâlniri virtuale și fizice ale partenerilor de proiect, analiza sistematică a literaturii și a instrumentelor existente, focus grupuri cu utilizatorii finali ai instrumentelor noastre, întâlniri de mentorat cu reprezentanți ai organizațiilor, internaționale. seminar pentru lucrătorii de tineret și lideri, testarea, evaluarea și modernizarea instrumentelor, mai multe seminarii regionale și o conferință internațională pentru promovarea rezultatelor proiectului.

Results: What project results and other outcomes will the project have?

The three main results of the project, intended to empower organizations and individuals, will be:
 • online training modules for the development or upgrading of green competences, focusing on the needs of individuals for knowledge of the environment, the ecological footprint, climate change and a greener lifestyle,
 • a tool for measuring the degree of environmental sustainability of organizations,
 • guidelines and recommendations for sustainability of organizations.

Rezultate: ce rezultate va avea proiectul?

Cele trei rezultate principale ale proiectului, menite să împuternicească organizațiile și indivizii, vor fi:
 • module de formare online pentru dezvoltarea sau actualizarea competențelor ecologice, axându-se pe nevoile indivizilor de cunoaștere a mediului, amprenta ecologică, schimbările climatice și un stil de viață mai ecologic;
 • un instrument pentru măsurarea gradului de sustenabilitate de mediu a organizațiilor,
 • orientări și recomandări pentru sustenabilitatea organizațiilor.

Project details

 • TITLE / Titlu: Sustainable NGOs
 • PROJECT CODE / COD PROIECT: 2022-2-SI02-KA220-YOU-000094226
 • FIELD / Domeniu: Youth
 • PROJECT start and end date / Durata PROIECTULUI: 01.03.2023 – 01.03.2025 (24 months/luni)
 • Total BUDGET / BUGET Total: 120.000 EUR
 • PARTNER ORGANIZATIONS: Inštitut za zdravje in okolje (Slovenia, Ljubljana), ASOCIATIA GEYC (Romania, Bucureşti), Interpreta Natura (Spain, Comunidad Valenciana)