25 January 2021

DIVERSE Talks - Oportunități de dezvoltare pentru profesori și elevi în timpul pandemiei

 

English version available below


Cea de-a 3-a ediție DIVERSE Talks - Oportunități de dezvoltare pentru profesori și elevi în timpul pandemiei a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, împreună cu invitații incercand sa privim în retrospectivă la ce a fost și să găsim soluții pentru provocările curente. Cum educația a fost unul dintre cele mai afectate domenii din momentul începerii pandemiei, pentru ca atât educația formală, cât și cea nonformală au fost digitalizate ad-hoc, cadrele didactice, formatorii, elevii și cursanții au trebuit să se adapteze din mers.

Ca vorbitori, am avut alături de noi 6 cadre didactice din tot atâtea părți ale țării, cărora le suntem profund recunoscători că au acceptat invitația noastră:


 • Georgiana MOLDOVEANU, prof. Lb. engleză- Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina
 • Adrian NIȚĂ, prof. Informatică- Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea
 • Daniela CHELBEA, Director Liceul Bănățean- Oțelu Roșu
 • Alina VANCEA, prof. Limba și literatura română- Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești
 • Simion STRUGAR, Vicepreședinte GEYC, prof. Informatică, TIC- Colegiul Național „George Coșbuc”, Năsăud
 • Florentina DRUGĂ, prof. Istorie - Colegiul Național ,,Elena Cuza",București
Urmăriți evenimentul live aici:„La început, timpul de pregătire pentru lecții s-a mărit colosal, a trebuit să petrec eu însămi foarte mult timp pentru a învăța cum să folosesc toate platformele, pentru ca apoi să pot să-mi ghidez elevii.” - Georgiana MOLDOVEANU

„La început, curiozitatea copiilor a fost evidentă de a folosi platforma Microsoft Teams, de a descoperi ce se poate face cu ea. Elevilor le lipsesc cel mai mult pauzele, când pot interacționa unii cu ceilalți.” - Adrian NIȚĂ

„Am avut foarte mult sprijinul comunității locale, școala noastră este singura pe o rază de 40 de kilometri, avem elevi din toate categoriile sociale, copii care își permiteau să aibă un dispozitiv, dar și elevi care nu aveau acces la tehnologie, și pentru aceștia am făcut demersuri pentru a le cumpăra dispozitive pentru a se putea conecta.” - Daniela CHELBEA

„În toată această perioada s-a reflectat scăderea absenteismului, feedback-ul s-a realizat prin pornirea camerei. Educația digitală ajută la diversificare: digitalizarea nu este inamicul în procesul educațional, ci un adjuvant.” - Alina VANCEA

„Pandemia pentru mine a adus și lucruri pozitive și negative: ca informatician, am învățat să lucrez cu foarte multe telefoane de la distanță, să gestionez platforma pe care o folosim și securitatea acesteia. Încă de dinainte de pandemie, mi-am încurajat elevii să vină la orele de TIC fără caiete, să lucreze doar pe calculatoare, și faptul că am pus accent pe îmbunătățirea competențelor digitale ne-a ajutat.” - Simion STRUGAR

„M-am lovit de unele provocări pedagogice: teama de online, ideea că te „expui” unui public pe care nu îl vezi, nu îl simți, nu ai control asupra mediului educațional. Eram convinsă că autenticitatea relației mele cu elevii ar putea fi schimbată, „falsificată” de mediul online. Teama aceasta a trecut pur și simplu atunci când m-am văzut conectată cu elevii mei. M-am simțit imediat re-așezată în rolul meu de facilitator și îndrumător.” - Florentina DRUGĂPentru GEYC, colaborarea cu instituțiile de învățământ este una din pietrele de temelie ale organizației. Credem că educația formală și cea nonformală trebuie sa se îmbine armonios, iar în cadrul Comunității GEYC, mulți tineri s-au îndreptat către o carieră didactică sau de formare, cadrele didactice au dobândit noi metode și în cele din urmă, prin intermediul activităților GEYC în parteneriat cu instituțiile de învățământ, am ajuns la tineri din întreaga țară. 

Platforma edu.geyc.ro a fost creată pentru a oferi cadrelor didactice de nivel gimnazial, liceal, post-liceal și universitar din România, un spațiu de networking, colaborare cu mediul ONG și învățare prin educație non-formală. Următoarele secțiuni pot fi accesate de către cei interesați:

 • ÎNREGISTRARE - ce oferă posibilitatea înscrierii în rețea prin completarea unui formular online
 • PROIECTE ȘI INIȚIATIVE- unde sunt diseminate rezultatele activităților în care membrii rețelei se implică activ, fiind și un instrument de împărtășire a bunelor practici
 • NOUTĂȚI - unde se pot afla informații despre oportunitățile de dezvoltare a competențelor profesorilor și tinerilor prin educație non-formală, precum și despre resursele special create pentru aceștia.


Reteaua edu.geyc.ro va avea prioritate la o serie de inițiative și proiecte dedicate cadrelor didactice. Prima de acest gen sunt cursurile de formare pentru profesori din cadrul proiectului DIVERSE, care vor urmări 3 metode de lucru cu elevii și se vor desfășura în perioada 12-27 martie, în fiecare vineri și sâmbătă.

Proiectul DIVERSE co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene urmărește să îmbunătățească gestionarea diversității în sala de clasă. Astfel, propune, pentru profesorii de gimnaziu și liceu, 3 metode de lucru bazate pe povestire, pentru a facilita conexiunea emoțională cu copii din medii dezavantajate, în special cei din categoriile refugiați, migranți și minorități. Metodele prezentate în cadrul cursurilor de formare sunt povești și basme populare, povestiri digitale și drama (teatru) în educatie. În cadrul acestor cursuri cadrele didactice vor avea oportunitatea de a testa metodele prezentate și vor avea puse la dispoziție sugestii de planuri de lectie în care să le încadreze.


Înscrierile la aceste cursuri se vor face în limita a 100 de locuri. Mai multe detalii vor urma curând pe pagina noastră de Facebook, la geyc.ro/DIVERSE și în secțiunea de noutăți a platformei EDU.GEYC.RO.


[EN]

The third edition of DIVERSE Talks - Development opportunities for teachers and students during the pandemic took place in the context of the International Day of Education. Together with our guests we looked back on the challenges and tried to find solutions. As education was one of the most affected areas since the beginning of the pandemic, both formal and non-formal education being digitized ad-hoc, teachers, trainers, students and trainees had to adapt on the fly.


We had 6 speakers joining us from 6 different areas of Romania:
 • Georgiana MOLDOVEANU - Colegiul Național „Nicolae Grigorescu”, Câmpina
 • Adrian NIȚĂ - Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea
 • Daniela CHELBEA - Liceul Bănățean- Oțelu Roșu
 • Alina VANCEA - Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară, Fetești
 • Simion STRUGAR - Colegiul Național „George Coșbuc”, Năsăud
 • Florentina DRUGĂ - Colegiul Național ,,Elena Cuza",București

"At first, I had to take a lot more time to prepare for the classes, I had to spend a lot of time to learn how to use all the platforms, so that I could then guide my students." - Georgiana MOLDOVEANU

"At first, the children's curiosity was obvious: to use the Microsoft Teams platform, to discover what can be done with it. Students miss the breaks the most, when they can interact with each other.” - Adrian NIȚĂ

"We had a lot of support from the local community, our school being the only one within a radius of 40 kilometers. We have students with different social backgrounds, children who could afford to have a device, but also students who did not have access to technology, and for them we bought devices so they could stay connected. ” - Daniela CHELBEA 

"Throughout this period, the decrease in absenteeism was visible, the students even gave feedback by turning on their camera. Digital education helps us improve our teaching methods: digitization is not the enemy in the educational process, but an ally. ” - Alina VANCEA

"The pandemic for me also brought positive and negative things: as a computer scientist, I learned to work with a lot of remote phones, to manage the platform we use and its security. Even before the pandemic, I encouraged my students to come to ICT classes without notebooks, to work only on computers, and the fact that we focused on improving digital skills helped us. ” - Simion STRUGAR

"I faced some pedagogical challenges: the fear of the online environment, the idea that you "expose" yourself to an audience that you do not see, do not feel, you do not have control over the educational environment. I was convinced that the authenticity of my relationship with students would be changed by the online environment. This fear simply vanished when I connected online with my students. I immediately felt re-established in my role as facilitator and mentor. ” - Florentina DRUGĂ

The edu.geyc.ro platform was created to offer secondary, high-school, college and university teachers in Romania, a networking space, collaboration with the NGO environment and learning through non-formal education. The following sections can be accessed by those interested: 

 • REGISTRATION - which offers the possibility to register online by filling in an online form
 • PROJECTS AND INITIATIVES - where the results of the activities in which the members of the network are actively involved are disseminated, also a tool for sharing good practices
 • NEWS - where you can find information about opportunities to develop the skills of teachers and young people through non-formal education, as well as about the resources specially created for them.

The members of the edu.geyc.ro network will have priority over a series of initiatives and projects dedicated to teachers. The first of its kind are the training courses for teachers within the DIVERSE project, which will follow 3 methods of working with students and will take place between March 12-27, every Friday and Saturday. 

The DIVERSE project is co-financed by the European Union's Erasmus + program and aims to improve the management of diversity in the classroom. Thus, it proposes, for middle school and high school teachers, 3 working methods based on storytelling, to facilitate the emotional connection with children from disadvantaged backgrounds, especially refugees, migrants and minorities. The methods presented in the training courses are folktales and fairy tales, digital stories and drama in education. During these courses, teachers will have the opportunity to test the methods presented and will be provided with suggested lesson plans that can be adapted to any subject. 


Enrollment in these courses is limited to 100 participants. More details will follow soon on our Facebook page, at geyc.ro/DIVERSE and in the news section of the EDU.GEYC.RO platform.


#DIVERSEprojectEU