17 September 2023

Empowering Youth to Combat Climate Change Misinformation: Insights from the Multiplier Event DisinformACTION

Romanian version below

In a world where misinformation spreads like wildfire, addressing the critical issue of climate change demands more than just facts and figures; it requires informed, engaged, and proactive citizens. The Dobrogea Caravan, a remarkable series of youth events, recently held a Multiplier Event as part of the DisinformACTION! project, taking significant strides in the battle against climate change misinformation. This article provides an inside look into this event and its profound impact on empowering the youth.Highlights of the Multiplier Event

The Dobrogea Caravan, which spanned four days in Sulina, Tulcea, Năvodari, and Constanța, was designed to showcase the opportunities available to young people aged 16-30 in Europe and to foster a deeper understanding of the GEYC Community in Dobrogea. A pivotal aspect of this caravan was the Multiplier Event of the DisinformACTION project, which took place in Sulina on the 15th of September.


The Multiplier Event kicked off with a moderated panel discussion featuring members of the GEYC Community and Europeers, a community promoting European mobility opportunities. During this enlightening session, speakers shared their educational and professional journeys, emphasizing how European opportunities, including the DisinformACTION! project, had significantly contributed to their personal and career development.


The Simulation Activity

One of the most impactful segments of the Multiplier Event was the simulation activity based on the Climate Change Ambassadors methodology. Participants were assigned one of four roles: parliamentarians, activists, representatives of major corporations, or members of the general public. Each group then had 10 minutes to engage in discussions and prepare their arguments and interventions based on their assigned roles.

In the subsequent 10-minute simulation, participants actively engaged in a parliamentary debate aimed at dispelling online misinformation and persuading the public about the necessity of adopting the proposed carbon footprint tax. This roleplay exercise fostered critical thinking, constructive dialogue, and a deeper understanding of climate change and carbon taxes.

Empowering Educators

The event also welcomed teachers, who play a crucial role in shaping the perspectives of future generations. During the Q&A and conclusions portion of the event, an exciting announcement was made – the opening of a call for teacher training, which coincided with the event on September 15th. Teachers were encouraged to become familiar with the Climate Change Ambassadors Methodology and apply it within their classrooms, ensuring that the fight against climate change misinformation extends beyond the event.

Conclusion

The Multiplier Event served as a platform for young people to develop essential skills for combating climate change misinformation and for educators to take part in this crucial endeavor. By empowering the youth and educators alike, the event demonstrated that a well-informed and engaged citizenry is pivotal in the battle against climate change misinformation. The lessons learned here will undoubtedly ripple out into the wider community, furthering the cause of climate action.

Versiune în limba română

Într-o lume în care dezinformarea se răspândește cu un ritm îngrijorător, abordarea chestiunii critice a schimbărilor climatice necesită mai mult decât doar cifre și fapte; necesită cetățeni informați, implicați și proactivi. Caravana Dobrogei, o serie remarcabilă de evenimente pentru tineret, a organizat recent un Eveniment de Multiplicare în cadrul proiectului DisinformACTION!, realizând progrese semnificative în lupta împotriva dezinformării despre schimbările climatice. 

Despre Evenimentul de Multiplicare


Caravana Dobrogei, care s-a desfășurat pe parcursul a patru zile în Sulina, Tulcea, Năvodari și Constanța, a fost concepută pentru a evidenția oportunitățile disponibile pentru tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani în Europa și pentru a promova o înțelegere mai profundă a Comunității GEYC din Dobrogea. Un aspect fundamental al acestei caravane a fost Evenimentul de Multiplicare al proiectului DisinformACTION, care a avut loc în Sulina pe 15 septembrie.

Evenimentul de Multiplicare a început cu o discuție moderată în cadrul unui panel care a avut ca invitați membri ai Comunității GEYC și ai Europeers, o comunitate care promovează oportunitățile de mobilitate europeană. În timpul acestei sesiuni, vorbitorii au împărtășit experiențele lor educaționale și profesionale, subliniind modul în care oportunitățile europene, inclusiv proiectul DisinformACTION!, au contribuit semnificativ la dezvoltarea personală și profesională a acestora.

Activitatea de roleplaying

Unul dintre segmentele cele mai de impact ale Evenimentului de Multiplicare a fost activitatea de simulare bazată pe Metodologia Climate Change Ambassadors. Participanților li s-au atribuit unul dintre cele patru roluri: parlamentari, activiști, reprezentanți ai marilor corporații sau membri ai publicului general. Fiecare grup a avut apoi 10 minute pentru a se implica în discuții și a pregăti argumentele și intervențiile lor în funcție de rolurile atribuite.

În următoarele 10 minute ale simulării, participanții s-au implicat activ într-o dezbatere parlamentară cu scopul de a demonta dezinformarea online și de a convinge publicul despre necesitatea adoptării taxei propuse pentru amprenta de carbon. Această activitate de rol-play a promovat gândirea critică, dialogul constructiv și o înțelegere mai profundă a schimbărilor climatice și a taxelor pentru amprenta de carbon.

Formarea Cadrelor Didactice

Evenimentul a inclus și profesori, care joacă un rol crucial în formarea perspectivelor generațiilor viitoare. În cadrul sesiunii de întrebări și concluzii a evenimentului, s-a făcut un anunț interesant - deschiderea cursurilor de formare pentru profesori din cadrul proiectului DisinformACTION, care a coincis cu evenimentul din 15 septembrie. Profesorii au fost încurajați să devină familiari cu Metodologia  și să o aplice în clasele lor, asigurând astfel că lupta împotriva dezinformării despre schimbările climatice se extinde dincolo de eveniment.

Concluzie

Evenimentul de Multiplicare a servit drept platformă pentru tineri pentru a dezvolta abilități esențiale în combaterea dezinformării despre schimbările climatice și pentru educatori pentru a se implica în această inițiativă crucială. Prin împuternicirea tinerilor și a educatorilor deopotrivă, evenimentul a demonstrat că o cetățenie informată și angajată este crucială în lupta împotriva dezinformării despre schimbările climatice. Lecțiile învățate aici vor avea cu siguranță un impact în comunitatea mai largă, consolidând eforturile pentru acțiunea climatică.