07 September 2023

Empowering tomorrow's leaders: the emPOWER YOUth Project | Pentru Câmpina Europeană

English version below


Într-o lume în continuă schimbare, este esențial să sprijinim potențialul generației tinere. Proiectul emPOWER YOUth a fost o inițiativă remarcabilă care și-a propus exact acest lucru. Prin combinarea educației, mentoratului și implicării comunitare, emPOWER YOUth a motivat tinerii din Câmpina, România, să devină lideri, creatori de schimbări și campioni ai propriului lor viitor.


"emPOWER YOUth" este o inițiativă transformatoare care a început acum un an, în cadrul protocolului de colaborare "Pentru Câmpina Europeană" și a unui proiect organizat în cadrul programului THE:PLACE, gestionat în comun de ALDA și MAD, finanțat de Stiftung Mercator și implementat împreună cu Development Workshop din Ankara, cu scopul de a stimula participarea activă a tinerilor în procesul de guvernare din orașul Câmpina, România, în timp ce se elaborează o strategie cuprinzătoare pentru tineret care să fie adoptată de către primărie. Proiectul se concentrează pe împuternicirea tinerilor de a deveni co-creatori ai viitorului comunității lor, îngrădind un sentiment de proprietate și consolidând valorile democratice. Prin intermediul sondajelor, consultărilor, interviurilor, focus grupurilor și a atelierelor de lucru colaborative, toate axate pe tineri, proiectul aspiră să elimine decalajul dintre aspirațiile tinerilor și deciziile luate la nivel municipal. Această inițiativă este și un studiu de caz pentru organizația noastră, deoarece încercăm să dezvoltăm un model de implicare a tinerilor în procesul de luare a deciziilor care poate fi replicat în alte comunități.


Problema locală abordată prin acest proiect este lipsa participării tinerilor la procesele de luare a deciziilor în comunitățile lor locale, o problemă care derivă din diferiți factori, printre care se numără lipsa încrederii în autoritățile locale și lipsa comunicării.

Proiectul a fost condus de convingerea că tinerii dețin perspective și înțelegeri valoroase care pot modela în mod pozitiv politici și strategii care le afectează viața. A urmat un proces în mai multe etape care a implicat atât tinerii, cât și autoritățile locale într-o abordare participativă:

  • Etapa de împuternicire a tinerilor: printr-un workshop intensiv, 20 de tineri selectați au dobândit cunoștințe în domenii precum democrația, participarea, activismul, cercetarea, comunicarea pe social media, pentru a-i pregăti pentru etapele următoare; 
  • Etapa de cercetare a nevoilor comunității: a fost realizată prin intermediul mai multor instrumente și s-a desfășurat pe o perioadă de 7 luni, cu cei 20 de tineri fiind principalii "actori". Am organizat grupuri de discuție, interviuri cu localnici (nu doar tineri), consultări în toate școlile din oraș și am strâns opinii cu privire la o gamă largă de subiecte, de la educație și ocupare la mediu și probleme sociale; 
  • Întâlniri cu autoritățile locale: periodic, am avut întâlniri cu autoritatea locală, menținându-i la curent cu constatările și învățând mai multe despre inițiativele actuale din oraș, pentru a crea sinergii în strategia viitoare pentru tineret; 
  • Dezvoltarea strategiei pentru tineret: bazându-ne pe datele colectate și pe înțelesurile dobândite din sondaje și consultări, o echipă dedicată de tineri și experți a elaborat în mod colaborativ o strategie cuprinzătoare pentru tineret. Această strategie descrie misiunea, beneficiarii, contextul (la nivel internațional, național și local), metodologia, analiza rezultatelor, obiectivele, pașii practici și recomandările politice pentru a aborda nevoile și preocupările identificate și sursele posibile de finanțare pentru acțiunile propuse; 
  • Adoptarea la nivel municipal: strategia pentru tineret elaborată a fost prezentată formal primăriei pentru revizuire și adoptare. Strategia este în prezent integrată în procesul de planificare municipală, asigurând că perspectivele tinerilor sunt luate în considerare în luarea deciziilor și formularea politicilor.

emPOWER YOUth dorește să servească ca model pentru implicarea tinerilor în procesul de guvernare și să valorifice creativitatea, energia și perspectivele lor pentru a modela o comunitate mai inclusivă și mai prosperă. Prin abordarea sa participativă și spiritul său colaborativ, proiectul oferă un exemplu de inspirație pentru alte comunități care doresc să implice tineretul în guvernare și luarea deciziilor politice.
In a rapidly changing world, it is essential to nurture the potential of our younger generation. The emPOWER YOUth project was a remarkable initiative that aimed to do just that. Through a combination of education, mentorship, and community engagement, emPOWER YOUth motivated young individuals from Câmpina, Romania, to become leaders, change-makers, and champions of their own futures.


"emPOWER YOUth" is a transformative initiative that started one year ago, within the collaboration protocol „Pentru Câmpina Europeană” and a project organized under the framework of THE:PLACE programme, managed jointly by ALDA and MAD, funded by Stiftung Mercator and implemented together with the Development Workshop, Ankara, aimed at fostering active participation of young people in the government process in the town of Campina, Romania, while drafting a comprehensive youth strategy to be embraced by the municipality. The project is centered around empowering the youth to become co-creators of their community's future, instilling a sense of ownership, and strengthening democratic values. Through surveys, consultations, interviews, focus groups and collaborative workshops, all with the young people at the core, the project aspires to bridge the gap between the aspirations of the youth and the decisions taken at the municipal level. This initiative is also a case study for our organization, as we are trying to develop a model of including young people in the decision-making process that can be replicated in other communities as well.The local issue that we addressed through this project is the lack of participation of young people to the decision-making processes in their local communities, an issue which stems from many different factors, among which being the lack of trust in local authorities and lack of communication.

The project was driven by the belief that young people hold valuable perspectives and insights that can positively shape policies and strategies that affect their lives. It followed a multi-step process that engaged both the youth and local authorities in a participatory approach:

  • youth empowerment phase: through an intensive workshop, 20 selected young people gained knowledge in areas such as democracy, participation, activism, research, social media communication, to prepare them for the following stages;
  • community needs research phase: it was done through a number of instruments and stretched for a period of 7 months, with the 20 young people being the main "actors". We organized focus groups, interviews with locals (not just young people), consultations in all the high schools in town and we gathered opinions on a wide range of topics, from education and employment to environment and social issues;
  • municipality meetings: periodically, we had meetings with the local authorities, keeping them updated on the findings and learning more about the current initiatives in the city, in order to create synergies in the upcoming youth strategy;
  • youth strategy development: based on the data collected and insights gained from the surveys and consultations, a dedicated team of youth and experts collaboratively drafted a comprehensive Youth Strategy. This strategy outlines the mission, beneficiaries, context (at international, national and local levels), mehtodology, analysis of the results, objectives, actionable steps and policy recommendations to address the identified needs and concerns and possible sources to finance the proposed actions;
  • municipal adoption: the drafted Youth Strategy was formally presented to the municipality for review and adoption. The strategy is currently being integrated into the municipal planning process, ensuring that the youth's perspectives are considered in the decision-making and policy formulation.

emPOWER YOUth wishes to serve as a blueprint for involving young people in the government process and harnessing their creativity, energy, and insights to shape a more inclusive and prosperous community. Through its participatory approach and collaborative spirit, the project sets an inspiring example for other communities seeking to engage their youth population in governance and policy-making.