12 July 2019

#PlayEurope, 2 digital resources to become Social entrepreneurs 8 European Countries together to fight youth unemployment

EN: The Erasmus+ project #PlayEurope - EduGames for Active Citizenship is coming to an end with several successful outcomes achieved during its development and implementation: a Manual of Success Stories on Social Entrepreneurship, a Step‐by‐Step Guide "Become Social Entrepreneur in 7 days" and 10 workshops carried out in all partners’ Countries to test the efficiency and the user experience of the above mentioned resources.

RO: Proiectul Erasmus+ #PlayEurope - Jocurile Educative pentru Cetățenie Activă se aproprie de sfârșit cu rezultate de succes, realizate în timpul dezvoltării și implementării sale: Manualul Poveștilor de Succes în Antreprenoriat Social, un Ghid Pas-cu-Pas  Devino Antreprenor Social în 7 zile și 10 ateliere desfășurate în toate țările partenerilor pentru a testa eficiența și experiența utilizatorilor asupra resurselor menționate.Varianta în limba română este disponibilă mai jos


In the past 2 years, the project has promoted active citizenship, both to contrast the increasing unemployment rate in Europe and to strengthen the concept of social entrepreneurship, in order to enhance youth entrepreneurial attitude and interest in social issues. Taking into account project’s target users, aged 18‐30, #PlayEurope has developed an educational methodology based on edutainment (education + entertainment), by using smart design and serious games to foster final users’ hard and soft skills to become entrepreneurs.

Focusing on project’s resources, both the Manual and the Guide were designed to encourage young people to become their own boss and to give their active contribution to the society. In fact, if the Manual of Success Stories  aims to foster young people's entrepreneurial engagement, showing 10 successful social businesses carried out by young men and women across Europe, the Step-by-step Guide wants to provide practical pills to set up a social business, producing a meaningful impact for the community.

What these two digital resources have in common is the simple language, the fresh and colourful layout and the smart user experience. Free and easy-to-use, both tools gained great success during their online promotion and during the piloting phase carried out by partners in their Countries (Bulgaria, Cyprus, Estonia, Greece, Italy, Macedonia, Romania and Spain), by involving more than 100 students and young aspiring entrepreneurs. The testing phase has been crucial to evaluate the efficiency of both the resources and their usability, asking workshops’ participants their opinion about them.

From this powerful training experience, partners and trainees themselves have learnt a lot. Focusing on the main findings, they noticed that one of the most important goals reached by the Manual and the Guide was to get people closer to the concept of social entrepreneurship and active citizenship, not familiar for the majority of them. From an educational point of view, they appreciated that both the Manual and the Guide could be used not only by those learners studying economics or entrepreneurship, thanks to their simple and direct approach. In addition, according to the participants who had previous experience in the economic field, the steps in the Guide were well-grounded and arranged in the appropriate sequence.

In parallel, edu-games were acknowledged as valuable tools for the development of users’ capacities and skills, since there is nothing better to learn while having fun. Finally, participants have recognized big flexibility in terms of exploitation of the resources. In fact, the stories contained in the Manual reflect different cases of social entrepreneurship and, because of this, its use as inspiration can be adapted to different persons depending on their interests. The same for the Steps of the Guide, which can be complemented and reinforced with other – more specific – resources in function of the users’ needs.

#PlayEurope partners have different backgrounds and they come from all over Europe:  VITECO (Italy), Varna University of Management (Bulgaria), Marketing Gate (Macedonia), Eurosuccess Consulting (Cyprus), Catholic University of Murcia (Spain), Action Synergy (Greece), Group of the European Youth for Change (Romania), PEIPSI (Estonia), K-Veloce (Spain). In spite of different economic and social contexts, partners have been able to create two flexible resources validated by final users, that will be implemented and exploited also after the end of the project, in order to promote social entrepreneurship as one of the most important business trends of the future.
În ultimii 2 ani, proiectul a promovat cetățenia activă, atât pentru a contrasta rata crescută a șomajului în Europa, cât și pentru a consolida conceptul de antreprenoriat social, pentru a spori atitudinea antreprenorială și interesul tinerilor în probleme sociale. Având în vedere că grupul țintă al proiectului, cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani, #PlayEurope a dezvoltat o metodologie educațională bazată pe edutainment, (educație + divertisment), prin utilizarea designului inteligent și a jocurilor serioase pentru a încuraja abilitățile utilizatorilor de a deveni antreprenori.Concentrându-se pe resursele proiectului, atât manualul, cât și ghidul au fost concepute pentru a încuraja tinerii să devină propriul lor șef și pentru contribui activ în cadrul societății. De fapt, dacă Manualul Poveștilor de Succes în Antreprenoriat Social urmărește să încurajeze angajamentul antreprenorial al tinerilor, prezentând 10 întreprinderi sociale de succes realizate de bărbați și femei în întreaga Europă, Ghidul Pas-cu-Pas  dorește să ofere informații practice pentru înființarea unei afaceri sociale , creând un impact semnificativ pentru comunitate.

Ceea ce au în comun aceste două resurse digitale este limbajul simplu, aspectul proaspăt, colorat și experiența utilizatorului. Instrumentele sunt ușor de utilizat , ambele instrumente au avut un mare succes în timpul promovării lor online și în timpul fazei pilot desfășurată de parteneri în țările lor (Bulgaria, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Macedonia, România și Spania) implicând mai mult de 100 de studenți și tineri aspiranți să fie antreprenori. Faza de testare a fost crucială pentru evaluarea eficienței resurselor, cât și al gradului de utilizare a acestora, solicitându-le participanților la ateliere să-și exprime opinia cu privire la acestea.

Din această experiență de formare, partenerii și stagiarii au învățat multe. Concentrându-se pe principalele constatări, ei au observat că unul dintre cele mai importante obiective atinse de Manual și de Ghid a fost acela de a apropia oamenii de conceptul de antreprenoriat social și cetățenie activă, concepte care nu erau familiare pentru ei. Din punct de vedere educațional, ei au apreciat că , datorită abordării simple și directe, atât Manualul, cât și Ghidul ar putea fi folosite nu numai de studenți în domeniul economia sau antreprenori. În plus, potrivit participanților care au avut experiențe anterioare în domeniul economic, pașii din Ghid au fost bine fundamentați și în ordinea corespunzătoare.

În paralel, edu-games-urile au fost recunoscute ca instrumente valoroase pentru dezvoltarea capacităților și abilităților utilizatorilor, deoarece este  mai ușor de învățat în timp ce se distrează. În cele din urmă, participanții au recunoscut o mare flexibilitate în ceea ce privește exploatarea resurselor. De fapt, poveștile prezentate în Manual reflectă diferite cazuri de antreprenoriat social și, din acest motiv, utilizarea lor ca inspirație poate fi adaptată la diferite persoane în funcție de interesele lor. Același lucru despre Pașii din Ghid, care pot fi completați și consolidați cu alte resurse - mai specifice - în funcție de nevoile utilizatorilor.

Partenerii #PlayEurope au experize diferite și vin din toată Europa: VITECO (Italia), Varna University of Management (Bulgaria), Marketing Gate (Macedonia), Eurosuccess Consulting (Cipru), Universidad Católica de Murcia (Spania), Action Synergy (Grecia), Group of the European Youth for Change (România), PEIPSI (Estonia), și K-Veloce (Spania). În ciuda contextelor sociale și economice diferite, partenerii au reușit să creeze două resurse flexibile, validate de utilizatorii finali, care vor fi implementate și exploatate și după încheierea proiectului, pentru a promova antreprenoriatul social ca unul dintre cele mai importante trenduri de afaceri ale viitorului.

Play Europe project is a EU project that aims to improve young people competences on social entrepreneurship