18 March 2013

Open your mind - what is discrimination?!
Deschide-ți mintea - ce este discriminarea?!


EN: Despite the fact that nowadays discrimination is a widely debated phenomenon, not everybody is aware of it, acts or pays attention when witnessing or being involved in a discrimination act. Even though according to some studies, both the national and the European levels of discrimination have improved in 2012 compared to the situation in 2009, we are still confronting a negative attitude when it comes to changing beliefs towards minorities.

RO: În ciuda faptului că în ziua de azi discriminarea este un fenomen larg dezbătut, nu toată lumea este conştientă, acţionează sau dă atenţie atunci când este martoră sau implicată într-un act de discriminare. Conform unor studii, situaţia discriminării la nivel naţional şi european s-a îmbunătăţit în anul 2012 în raport cu anul 2009, însă tot ne confruntăm cu o atitudine negativă atunci când vine vorba de schimbarea mentalităţii faţă de minorităţi.


EN: Do you think that you know everything about discrimination? Have you ever been discriminated? Have you ever discriminated?

Those are some questions people can’t answer. To make things clear, discrimination consists in the differentiation, exclusion, restriction or preference of some people based on criteria set by national legislation. The criteria set by the Romanian legislation are race, nationality, ethnic group, language, religion, social status, beliefs, sex, sexual orientation, age, disability, noncontagious chronic diseases, HIV infection, belonging to a certain disadvantaged category of people or any other criteria that has as purpose or effect the restriction, the denial of recognition, use and exercise on equal footing of human rights and fundamental freedoms and rights recognized by the law, politically, economically, socially and culturally or in any other field of the public life.

The study called "Perceptions and attitudes concerning discriminations in Romania”, that took place in Romania, in 2012 was made by TNS CSOP Romania for the National Council for Combating Discrimination” and revealed the followings:
 • 49% of the Romanians think that the discrimination is a very common problem in Romania;
 • The most discriminated categories are represented by the Roma people or  the people with physical or mental disabilities or by the HIV/ AIDS people, the homeless people, orphans or drug addicts.
 • Regarding labor discrimination, HIV/ AIDS people are the least expected in finding a job compared with non-infected people
 • Regarding gender, only a third of Romanian people think that there is discrimination between men and women;
 • Regarding the Roma people image, which is known all over Europe, 43% of the respondents have a very bad opinion about this category.
In Europe, the European Commission prepared a report called ”Discrimination in the EU in 2012” that revealed the European situation of discrimination:
 • There has been a improvement in the discrimination field regarding the ethnic groups, gender, age, sexual orientation, religion, disabilities, group identities since 2009
 • The three most widely perceived discrimination grounds are “ethnic origin” (56%), “disability” (46%) and “sexual orientation” (46%).
 • Age discrimination is commonly met for the people aged over 55 (45%), than for the people aged under 30 (18%/
 • The respondents  think that discrimination is commonly met at the workplace
 • Over 50% of the Europeans think that religious and gender discrimination are rare or even inexistent
 • 3 out of 4 European think that Rroma people are a group exposed to discrimination.

The official authority from Romania who fights discrimination is the National Council for Combating Discrimination and and the one from Europe is Council of Europe.


Even though the situation with discrimination has improved, there are persons who still witness discrimination acts. Cultural diversity is much wide globally and that’s why discrimination cases are also more common and more complex.  Some examples are related to religion, skin color, sexual orientation or even labor rights. Statistics say that in the last 12 months, one person out of 3 witnessed a discrimination act or heard about such a case. 16% of the respondents were themselves involved. All the facts presented should make us think and make us act against discrimination.

What about you? Do you choose to ignore the things happening around you or are you going to ACT?
Acestea sunt doar câteva întrebari care nu îşi găsesc răspunsul în rândul multor persoane... Pentru a elucida acest termen, discriminarea constă în deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa unor anumite persoane pe baza criteriilor prevăzute de legislaţia naţională în vigoare. Criteriile prevăzute de legislaţia românească sunt: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţa la o categorie defavorizată precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale vieţii publice

În România, în anul 2012, conform cercetarii „Percepții si atitudini privind discriminarea în România”, desfășurată de către TNS CSOP România pentru Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării au rezultat următoarele:
 • 49% dintre români consideră că fenomenul discriminării este foarte des şi des întâlnit în România;
 • Cele mai discriminate categorii sociale, sunt reprezentate de persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi fizice sau psihice, persoanele infectate cu HIV/SIDA, persoanele fără adăpost, orfanii şi persoanele dependente de droguri;
 • Referitor la  discriminarea pe piața muncii, persoanele infectate cu HIV/bolnave de SIDA reprezintă categoria cu cele mai mici şanse în vederea găsirii unui loc de muncă în comparaţie cu persoanele neinfectate;
 • În ceea ce priveşte genul, doar o treime din români consideră că există discriminare între un bărbat şi o femeie;
 • Privind imaginea etniei Rrome din România, care este cea mai râspăndită din Europa alături de Bulgaria, 43% dintre respondenţi au o părere proastă şi foarte proastă despre romi ;
În Europa, situaţia discriminării este relevată de raportul “DISCRIMINATION IN THE EU IN 2012” elaborat de Comisia Europeană:

 • Situaţia discriminării în funcţie de etnie, gen, vârstă, orientare sexuală, religie, dizabilităţi şi identitate de gen  pare a fi mai bună în anul 2012 faţă de anul 2009;
 • În percepţia respondeţilor, cele mai întâlnite 3 forme de discriminare sunt discriminarea împotriva persoanelor în funcţie de originea etnică , discriminarea persoanelor cu dizabilităţi fizice şi psihice  şi  discriminarea în funcţie de orientarea sexuală;
 • Discriminarea în funcţie de vârstă se regăseşte mai mult în rândul persoanelor cu vârsta peste 55 de ani (45%)  decât în rândul persoanelor cu vârsta sub 30 de ani (18%);
 • Intervievaţii consideră că discriminarea se întâlneşte cel mai mult la locul de muncă decât în alte arii ale vieţii;
 • Peste 50% dintre europeni consideră ca discriminarea în funcţie de religie şi discriminarea în funcţie de gen este rară sau chiar inexistentă;
 • 3 din 4 europeni consideră că rromii reprezintă un grup expus discriminării.
Autoritatea oficială din România respectiv din Europa care are ca scop combaterea discriminării este Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării  respectiv Consiliul Europei.

Chiar dacă situaţia discriminării s-a mai îmbunătăţit, multe persoane sunt în continuare martore la acte de discriminare. La nivel mondial, diversitatea culturală fiind de o amploare mult mai mare, cazurile de discriminare sunt și ele din ce în ce mai numeroase și mai complexe. Un astfel de exemplu este cel legat de religie, de culoarea pielii, de orientarea sexuală sau chiar de drepturile oamenilor la muncă. Totodată, una din statisticile șocante evidențiate de un sondaj emis de Consiliul Europei pentru europeni, în anul 2012, este aceea că în ultimele 12 luni una din trei persoane au fost martore la un act de discriminare sau au auzit de un astfel de caz, iar 16% dintre respondenți au fost chiar ei însişi victimele acestor situații. Aceste statistici ar trebui să ne dea de gândit şi să ne îndrepte atenţia spre măsuri care susţin non-discriminarea.

Dar tu? Alegi să ignori ceea ce se întâmplă în jurul tău sau să ACŢIONEZI?