Support Moldova (2016-2018)

Programul de cooperare strategică "Support Moldova" (2016-2018)


Context
Programul de cooperare strategică "Support Moldova" (2016-2018) vizează susținerea parcursului european al Republicii Moldova prin sprijinirea actorilor cheie și dezvoltarea de competențe soft, hard și transversale, fiind destinat tinerilor, organizațiilor nonguvernamentale și autorităților publice.

Programul este inițiat de GEYC și răspunde următoarelor coordonate:
Lansare: 31 august 2016, Ziua Limbii Române

Perioada de desfășurare: 31 august 2016 - 31 decembrie 2018

Identitate rețele sociale: #SupportMoldova

Categorii de grup țintă:
 • tinerii din România și Republica Moldova, în special cei de 18-25 de ani cu oportunități reduse; 
 • organizațiile nonguvernamentale din România și Republica Moldova, în special cele de tineret și cele a căror misiune vizează consolidarea statului de drept; 

Obiective generale:
 • capacitarea tinerilor din România și Republica Moldova prin creșterea nivelului de competențe în vederea unei competitivități mai ridicate pe piața muncii la nivel european și pentru creșterea nivelului lor de participare la viața comunității; 
 • consolidarea și sustenabilizarea organizațiilor nonguvernamentale din România și Republica Moldova ca factori decisivi ai statului de drept; 

Activități:
 • Programe de formare; 
 • Programe de capacitare a organizațiilor nonguvernamentale; 
 • Programe de mobilitate; 
 • Programe de schimb de bune practici și transfer de expertiză.

Indicatori de rezultat:
 • Informarea a 1000 de tineri din Republica Moldova cu privire la oportunitățile de dezvoltare personală și profesională de care pot beneficia prin intermediul apartenenței la Comunitatea GEYC
 • Formarea a 200 de tineri din Republica Moldova în vederea unei competitivități mai ridicate pe piața muncii la nivel european și pentru creșterea nivelului lor de participare la viața comunității; 
 • Realizarea a 10 evenimente în Republica Moldova dedicate tinerilor; 
 • Capacitarea a 50 de organizații nonguvernamentale din Republica Moldova prin acordarea de asistență și prin schimbul de bune practici; 
 • Implicarea a 100 de tineri, reprezentanți ONG și reprezentanți autorități publice din Republica Moldova în programe de mobilitate (cursuri, seminarii, conferințe, summit-uri, vizite de studiu) desfășurate în Uniunea Europeană și în alte țări membre ale Consiliului Europei; 

Cronologie
 • (Noiembrie 2018 - Decembrie 2018) „Cultural Mapping of Chișinău on Social Media” - proiect în cadrul programului #invizita
 • (Octombrie 2017) Vizită oficială în Republica Moldova și o nouă ediție a programului SMARTER Academy pe tema soft skills;
 • (2016) Câțiva tineri moldoveni cu cetățenie română din Republica Moldova și România au devenit ”Promotori pentru democrația Europeană” în cadrul celei de-a treia ediții a proiectului desfășurat de Biroul de Informare al Parlamentului European din România în parteneriat cu GEYC, Ministerul Tineretului și Sportului din România și Asociația Pro Democrația; 
 • (Octombrie - Decembrie 2016) Programul SMARTER Academy - Moldova;
 • (Septembrie 2016) Doi lucrători de tineret din Republica Moldova, reprezentanți ai Invento participă la seminarul ”EQYP - European Quality in Youth Projects” desfășurat de către GEYC în Yerevan, Armenia;
 • (August 2016) Este înființată Comunitatea GEYC din Republica Moldova și este gestionată dezvoltarea acesteia de către un voluntar dedicat GEYC originar din Republica Moldova; 
 • (Iulie 2016) Schimb de bune practici pentru tineri cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Creativă prin proiectul ”Growing Tree”; 
 • (Iunie 2016) Vizită oficială în Republica Moldova a domnului Gabriel Brezoiu - Manager General GEYC: întâlnire cu principalii stakeholderi din domeniul tineretului din Republica Moldova. A fost semnat un acord de colaborare între GEYC și Invento, prin care cetățenii moldoveni să aibă acces în programele de mobilitate europeană; 
 • (2016) Câțiva tineri moldoveni cu cetățenie română din Republica Moldova și România au devenit ”Promotori pentru democrația Europeană” în cadrul celei de-a doua ediții a proiectului desfășurat de Biroul de Informare al Parlamentului European din România în parteneriat cu GEYC, Ministerul Tineretului și Sportului din România și Asociația Pro Democrația; 
 • (2016) Proiectul ”EQYP - European Quality in Youth Projects” are ca scop dezvoltarea calității proiectelor internaționale pentru tineri prin implicarea lucrătorilor de tineret din Republica Moldova reprezentând Invento; 
 • (Octombrie 2015) Andreea Udrea - membru al Comunității GEYC, a participat la programul de formare ”Let's get visible” în localitatea Vadul lui Vodă, Republica Moldova; 
 • (Septembrie 2015) Românii din Diaspora (inclusiv cei din Republica Moldova) sunt eligibili pentru a se alătura Comunității GEYC
 • (2015) Câțiva moldoveni cu cetățenie română din Republica Moldova și România au devenit „Promotori pentru democrația Europeană” în cadrul primei ediții a proiectului desfășurat de Biroul de Informare al Parlamentului European din România în parteneriat cu GEYC, Ministerul Tineretului și Sportului din România și Asociația Pro Democrația; 
 • (18 Aprilie 2015) PRISMA European Network a fost lansat la Cluj Napoca iar Invento este unul din membrii fondatori; 
 • (2014-2015) Proiectul PRISMA implică organizațiile Invento și Alianța Pan-Europeană din Republica Moldova având drept scop dezvoltarea competențelor digitale a managerilor de proiecte și lucrătorilor de tineret. 

Strategic cooperation programme "Support Moldova" (2016-2018)Context
Strategic cooperation programme "Support Moldova" (2016-2018) aims to support the European path of the Republic of Moldova by supporting key stakeholders and developing soft, hard and transverse skills for young people, NGOs and public authorities.

The program is initiated by GEYC and answers to the following coordinates:

Launch date: August 31, 2016, Romanian Language Day

Duration: August 31, 2016 - December 31, 2018

Social networks: #SupportMoldova

Target groups:
 • young people in Romania and Republic of Moldova, especially those 18-25 years old with fewer opportunities; 
 • NGOs in Romania and Republic of Moldova, especially the youth ones and those whose mission is aiming at strengthening the rule of law; 

General objectives:
 • to empower youth in Romania and Republic of Moldova by increasing the competences level for higher competitiveness in the labor market at European level and to increase their participation in the life of the local community; 
 • to sustain and consolidate the NGOs in Romania and Republic of Moldova as decisive factors of the rule of law; 

Activities:
 • Training programs; 
 • Empowerment programs for NGOs; 
 • Mobility programs; 
 • Exchange Programs of good practices and transfer of expertise; 

Outcome indicators:
 1. Informing 1000 young people from the Republic of Moldova on personal and professional development opportunities available to them by becoming a member of GEYC Community;
 2. Training 200 young people from Republic of Moldova for a higher competitiveness in the labor market at European level and to increase their participation in local community life;
 3. Implementing 10 events for young people in Republic of Moldova;
 4. Empowering 50 NGOs in the Republic of Moldova by providing assistance and exchanging good practices;
 5. Involving 100 young people, NGO representatives and representatives of public authorities in Republic of Moldova in mobility programs (courses, seminars, conferences, summits, study visits) conducted in the European Union and other Council of Europe member countries;
 6. Involving 5 Moldovan public authorities in structured dialogue processes.

Progress:
 • (November 2018 - December 2018) #învizită „Cultural Mapping of Chișinău on Social Media”;
 • (October 2017) - Official visit in the Republic of Moldova and a new edition of SMARTER Academy training course on soft skills;
 • (2017) Several Moldovan youth with Romanian citizenship located in Moldova and Romania become "Promoters for European democracy" in European Parliament Information Office in Romania and GEYC project - third edition;
 • (October - December 2016) SMARTER Academy - Moldova programme;
 • (September 2016) Two youth workers from the Republic of Moldova representing Invento took part to ”EQYP - European Quality in Youth Projects” seminar implemented by GEYC in Yerevan, Armenia;
 • (Aug. 2016) GEYC Community Moldova is founded and a dedicated volunteer from GEYC team originary from Moldova is leading its development;
 • (Jul. 2016) Exchange of good practices in the field of youth with Creative Development Association in the frame of "Growing Tree" project;
 • (Jun. 2016) Official visit in Moldova of Mr Gabriel Brezoiu - General Manager of GEYC: meeting the main stakeholders in the youth field. A cooperation agreement between GEYC and Invento was signed as members of PRISMA European Network in order to facilitate Moldovans access to European Mobility programmes;
 • (2016) Several Moldovan youth with Romanian citizenship located in Moldova and Romania become "Promoters for European democracy" in European Parliament Information Office in Romania and GEYC project - second edition;
 • (2016) "EQYP - European Quality in Youth Projects" project aiming to develop the quality of international youth projects by also involving youth workers from Moldova on behalf of Invento;
 • (Oct. 2015) Andreea Udrea - a GEYC Community member participated to "Let's get visible" training course in Vadul lui Vodă, Moldova;
 • (Sep. 2015) Romanians from Diaspora (including those from Moldova) are eligible to join GEYC Community;
 • (2015) Several Moldovans located in Romania become "Promoters for European democracy" in European Parliament Information Office in Romania and GEYC project - first edition;
 • (18 April 2015) PRISMA European Network was launched in Cluj Napoca having Invento as one of its founding members;
 • (2014 - 2015) PRISMA project involved Invento and Pan-European Alliance - Moldova aiming to develop the digital skills of project managers and youth workers;

Parteneri / Partners