EDYS24 Registrations are now open

EDYS24 Registrations are now open
Learn more and apply

14 January 2019

"Exploring Cultural Heritage" Survey Results

Varianta în limba română este disponibilă mai jos


On the occasion of the Romanian National Cultural Day, GEYC - Group of the European Youth for Change releases the results of the survey that analyses the connection between young people and cultural heritage.


"Exploring Cultural Heritage" Survey is a follow-up initiative of Cultural Management Academy 2018. Diana Ionita, Project Manager at GEYC, attended this post-graduate program organized by Goethe Institute, which aims at capacity building and stimulating exchange and collaboration in the Balkans and South-Eastern Europe. 

The purpose of the research was to understand the connection of young people with cultural heritage.
The online research was done between the 4th and the 23rd of November 2018, having 78 respondents from GEYC Community, the majority aged between 16 and 25 years old. GEYC Community is at this moment probably the biggest Romanian speaking community of youth, youth workers and teachers, at the beginning of 2019 reaching the number of 2900 members. 

With regards to the benefits of cultural heritage to youth development, 93,6% believe that it gives a sense of identity and 60,3% that it raises awareness on diversity. Around 44% consider that cultural heritage boosts creativity and fosters intercultural dialogue and 34,6% of the respondents think that it is also an added value for the community development.

The results however show serious education challenges, with only 1,3% considering that classes in school or university support them in understanding tangible cultural heritage in their national context and 6,4% believing that formal education helps them to discover the intangible cultural heritage in their country. With respect to tangible heritage abroad, formal education still gets the lowest appreciation, with only 2,6% of the respondents believing it is relevant for its discovery and none thinking that it helps them in raising awareness on intangible heritage in another country. In both cases the majority of respondents answered that social media is the tool that helps the best in discovering and exploring tangible and intangible cultural heritage.

Cultural heritage education is the responsibility of both formal institutions and non-formal entities providing training. Exploring Cultural Heritage Survey results show the need for a more efficient educational approaching order for youth to develop relevant competences in the context of formal or non-formal learning experiences, as well as for digital experts who can focus on developing and promoting digital tools among youth, that can help them increase their know-how in this area. 

More visible opportunities at local and regional levels would help youth raise their awareness upon their own tangible and intangible heritage through human relationships. Nevertheless, women empowerment to use digital tools and move freely would combat inequities, promote their participation in the cultural heritage sector and contribute to the social and human development.

The full results of the research are available at here.

Janauary 15th, the chosen date to celebrate the National Cultural Day, represents the birth date of Mihai Eminescu, national poet, and honours Romanian culture as a whole.


Romanian version

Cu ocazia celebrării Zilei Culturii Naționale, Asociația GEYC - Group of the European Youth for Change publică rezultatele cercetării ce analizează legătura dintre tinerii români și patrimoniul cultural.


Sondajul “Exploring Cultural Heritage” este o inițiativă ce continuă participarea la Academia de Management Cultural 2018. Diana Ioniță, manager de proiect în cadrul GEYC, a luat parte la acest program post-universitar organizat de Institutul Geothe, care vizează consolidarea capacităților și stimularea schimburilor și colaborării în Balcani și în Europa de Sud-Est. 

Scopul cercetării a fost de a înțelege legătura dintre tineri și patrimoniul cultural. Cercetarea online s-a desfășurat între 4 și 23 noiembrie 2018, având 78 de respondenți din Comunitatea GEYC, majoritatea fiind tineri cu vârstă cuprinsă între 16 și 25 de ani. Comunitatea GEYC este în momentul de față poate cea mai mare comunitate de tineri, lucrători de tineret și profesori vorbitori de limbă română, la început de 2019 atingând numărul de 2900 de membri. 

În ceea ce privește beneficiile patrimoniului cultural pentru dezvoltarea tineretului, 93,6% dintre respondenți consideră că acesta dă un sentiment de identitate și 60,3%, consideră că sporește conștientizarea diversității. Aproximativ 44% cred că patrimoniul cultural sporește creativitatea și încurajează dialogul intercultural, iar 34,6% dintre respondenți au răspuns că este și o valoare adăugată pentru dezvoltarea comunității.

Totuși, rezultatele arată provocări serioase în ceea ce privește educația, doar 1,3% considerând că orele de la școală sau universitate îi susțin în înțelegerea patrimoniului cultural tangibil în contextul lor național, iar doar 6,4% susțin că educația formală îi ajută să descopere patrimoniul cultural intangibil din țara lor. În ceea ce privește patrimoniul tangibil din străinătate, educația formală obține tot cea mai scăzută apreciere, doar 2,6% dintre respondenți crezând că este relevantă pentru descoperirea acestuia și niciun respondent nu consideră că ajută la sensibilizarea cu privire la patrimoniul intangibil din altă țară. În ambele cazuri, cei mai mulți respondenți au răspuns că social media îi ajută cel mai mult să descopere și să exploreze patrimoniul cultural tangibil și intangibil.

Educația privind patrimoniul cultural este responsabilitatea instituțiilor formale și a entităților informale care oferă programe de formare. Explorarea rezultatelor studiului privind patrimoniul cultural demonstrează necesitatea unei abordări educaționale mai eficiente pentru ca tinerii să dezvolte competențe relevante în contextul experiențelor de învățare formale sau informale, precum și nevoia unor experți digitali care să se concentreze pe dezvoltarea și promovarea instrumentelor digitale în rândul tineri, instrumente care îi pot ajuta să-și sporească know-how-ul în acest domeniu.

Mai multe oportunități vizibile la nivel local și regional ar ajuta tinerii să-și conștientizeze propriul patrimoniu tangibil și intangibil prin relațiile umane. Nu în ultimul rând, împuternicirea femeilor de a utiliza instrumente digitale și de a circula liber ar putea combate inegalitățile, ar promova participarea lor la sectorul patrimoniului cultural și ar contribui la dezvoltarea socială și umană.

Rezultatele în întregime ale cercetării sunt disponibile aici.

Ziua de 15 ianuarie, aleasa ca Zi a Culturii Naționale, reprezintă data nașterii poetului național al romanilor, Mihai Eminescu, și onorează cultura română, în general.